P專題【台文話藝】第三者是 koh 按怎?

文 / Lâu Sêng-hiân (劉承賢)

一齣號做『犀利人妻』ê 連續劇,tī 社會上歕風攇柴,對「第三者」ê 怨恨 hām 對敵,像雄火燒 kah 嶄然仔 mé。毋過,凡勢 tsit 件代誌 kánn tio̍h 顛倒頭來講,tsit 齣戲會 tshìng kah 掠袂 tiâu,檢采就是「戲劇」本身有 tuè 著社會 ê 主流思想,真合市場 ê 喙路所致,人講卵生雞、雞放卵- -lah。

Tsit 號「拍夥計」ê 風氣,在我來看,干焦是一種對「婚姻」ê 偶像崇拜 niā-niā。Tshím 想,男女朋友若無法度做伙,tshé-tshé leh kám 無準拄好?若無法度鬥陣,或者是有 koh 較好 ê 選擇,beh 分開、beh 同齊,是有啥物著抑毋著?

結婚,究真就是一个形式而已,kán tio̍h kā 看做一種「特別無仝」ê 感情形態?事實上,就是 tsit 款對婚姻 ê 執迷,tsit 个戇社會,才會一直輕視未婚者佮離婚者,kám 講毋是?

人對傳統價值 kiau 主流意見,定定欠缺反省、批判、思考 ê 能力,tse 無- -打-緊,若 kā 當做是天地理路、萬年久遠 ê 真理,he 就有影譀 kî-kua- -ah!

我不時會去想著講,若佗一工一陣人發現「國家」、「民族主義」只不過是 tsit 一、兩百冬 ê 新項物,會著驚 kah 落下頦;Sio-siâng ê 道理,若準 hōo in 知「婚姻」kap「家庭款式」tī 人類歷史上 ê 演變、無仝文化內底 ê 變款、hām 目今 tsit 个樣式 ê 頭來尾去,拍算嘛會有一大陣人目白舌吐、想攏袂 tshun!

欲追殺「夥計」,koh 較輸反省看家己 ê 感情生活(不管有嫁娶、無結婚)hām 本身參 a-ná-tah ê 交流,有出啥物問題抑無,有無張持 hōo 別人空縫 thang 軁- -無,或者是,根本早就白汫無味、煞煞- -leh 較贏- -ah。

看問題袂曉看本底,干焦直直欲卸責任、卸身離,想起致、想因端攏 uì 別人 hia 做頭想起,tse kám 無 sîng hit 款驚破病驚 kah 欲死 ê 人,拚勢消毒、過 tiû、洗 thuā,愛 thang kā 微菌一盡除滅,結果,對 hit 个因為生活習慣 kài 歹款所造成 ê lám 身命,是自頭 kah 尾目睭放瞌?

Tuè 人時行,tsit 種 lám 路 sai 仔 ê gè-muh 有時仔 bóng tshit-thô 無要緊,毋過,若點陳頂真、用心計較,he 就有影拍損一粒頭殼、無彩有讀冊- -a。

  • 本文作者為台語文研究與創作者。
  • 本文為作者個人言論,不代表公共電視立場。
  • 特色圖片:Book Lo/Flickr CC/http://goo.gl/lAUClV

看本篇文章出現亂碼?安裝Taigi字型吧!
1. 下載並安裝 Taigi Unicode 字型。
2. 使用 FirefoxChrome 瀏覽器。

您可以 留言回應, 或 追蹤

留言