P全球【世界台】美國最高法院開放好額人收買政客?

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語, 就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

 

美國最高法院這站咧審理一件州長受生理人招待送禮ê烏西案件,看範勢真可能翻案,並且改寫貪汙ê定義,嚴格限定愛有直接ê利益交換。批評者認為這根本是開放好額人收買公職人員,會予美國政治更加不平等。

 

Robert McDonnell自2010年至2014年做Virginia州ê州長,伊任內,賣健康補充品ê生理人Jonnie Williams送in翁某貴重ê禮物、招待渡假,koh提供12萬美金ê優惠貸款。McDonnell州長就按呢替Williams ê公司主持一場新產品發表會,並且安排伊佮相關官員見面開會。

 

這个案件轟動美國,McDonnell佮in某進前兩審攏被判有罪。毋過伊主張,伊並無採取公務上ê行動,來有利Williams,所以無算貪汙。Williams ê律師嘛講,伊ê當事人付出tsia–ê利益,只是為著欲有管道去佮官員接接,毋是欲影響政府ê決定,所以毋是楔後手

 

案件4月27佇最高法院進行辯論,雖然猶未判決,大概愛等kah 6月底,毋過一寡法官ê講法,予外界理解做法院偏向McDonnell ê立場。

 

最高法院這幾年佇其他案件ê判決,已經認為法律規範選戰時對候選人ê獻金,kan-na會當禁止「公務行為佮獻金直接交換」ê情形。這,這个觀念若像延伸到在任ê公職人員。

 

媒體報導引用一位最高法院法官講,McDonnell若判有罪,會「公民佮官員之間正常ê互動」入罪。佇過去ê案件,法官甚至認為「獻金是言論」,受著憲法對言論自由ê保障。

 

這真違反社會ê常識。逐家攏知,kan-na好額人、有力者毋才才調用這種方式來佮政治人物交往,這哪是正常互動?敢講法官認為州長提人好處是應該ê?嘛毋是,法官koh講,問題是利益構成犯罪ê標準佇佗位?應該啥人來決定?In認為,無應該是司法部佮檢方,無就違反權力分立。

 

看來,這種觀點佇最高法院八位法官內底占多數,這引起真tsē人反彈。參選眾議員ê法律教授Zephyr Teachout寫文章批評講,最高法院ê觀點過天真,無視歷史、邏輯佮現實。伊指出,美國ê財富遊說政治威脅民主,政治獻金明明就會影響立法佮政策,tsit-má最高法院講你提錢予政客ê時,只要無明講交換條件,就毋是烏西,這已經造成憲法危機。

 

【世界台】Facebook專頁

 

由Gage Skidmore,創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9520229

特色圖片:美國前Virginia州長Robert McDonnell受生理人招待送禮ê烏西案件,最近佇最高法院審理,看範勢有可能翻案,受著袂少質疑。相片作者:Gage Skidmore,創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0

您可以 留言回應, 或 追蹤

留言