P全球【世界台】共和黨ê話 予民主黨講去

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語, 就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

美國民主黨頂禮拜舉行全國代表大會,提名Hillary Clinton選總統。真tsē評論講,往過共和黨較在手*ê訴求抑是價值,比論愛國、家庭等等,這擺攏予民主黨搶去矣。連保守派怨嘆,提名Donald Trump ê共和黨,煞失去原本應該屬於in ê物件。

 

四工ê大會,一位koh一位ê演講者,民主黨爭取美國精神話語權ê功勢發揮kah真澈底。Barack Obama總統引用前總統Ronald Reagan ê名句,講美國是「山頂一座發光ê城市」,對照Trump批評美國是「一个分裂ê犯罪現場」。Obama講Trump想欲靠嚇驚美國人來吸選票,但是美國人自來勇敢、樂觀、慷慨、有才能,團結做伙會當克服困難。

 

Obama用這款ê話,召喚美國人樂觀佮驕傲ê心理。而且Reagan佇保守派心目中真有地位,莫怪對 Trump原底就不滿ê共和黨人煞感覺佇tsia著認同。一位替Reagan寫講稿ê作家甚至佇twitter講,「Obama ê演講,只要掉五段,就會當成做一篇Reagan ê講詞」。

 

第一夫人Michelle Obama用家己ê經驗,強調爸母對囡仔ê示範作用,佮總統言行對全國兒童ê影響。這囥入保守派足要緊ê「家庭價值」,嘛無點名就指出Trump毋是適當ê模範。

 

Hillary Clinton 演說中強調愛國、敬軍

Hillary Clinton 演說中強調愛國、敬軍。相片來源:Disney | ABC Television Group,以創用CC 2.0 姓名標示─禁止改作條款授權。

Hillary Clinton本人佇拜四暗ê接受提名演說講,美國「有上強ê軍隊、上創新ê企業家、上久耐**ê價值:自由和平等、正義和機會」。Trump捌美國ê軍隊是「一場災難」,Clinton反駁講,美國ê軍隊是國寶,總統應該尊重每一位為國家冒性命危險ê軍人。

 

仝款佇愛國、敬軍ê主題頂頭,上受著注目ê演說,可能是來自一位佇Iraq戰場犧牲ê Muslim士官ê老爸。伊指控Trump歧視移民,質疑伊敢讀過美國憲法,講伊「毋捌做任何犧牲」。

 

媒體普遍認為民主黨ê大會成功。有保守派怨慼講,共和黨人今年毋一个正港ê共和黨人出來選,論述煞變真空。

 

猶閣有三個月才選舉,「啥人較美國」ê話語權之爭,應該猶閣有真tsē好戲看。

 

*在手(tsāi-tshuí):拿手
**久耐(kiú-nāi) :持久

 

希拉蕊‧柯林頓

特色圖片:美國民主黨提名Hillary Clinton參選總統。相片來源:Disney | ABC Television Group,以創用CC 2.0 姓名標示─禁止改作條款授權。

 

【世界台】Facebook專頁

您可以 留言回應, 或 追蹤

留言