P全球【世界台】南非種族政治ê轉變

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語, 就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

 

南非ê執政黨非洲民族議會,自種族隔離結束了後ê 1994年執政到tann。毋過佇頂禮拜三ê地方大選,伊佇幾若个大都會,攏輸予猶有「白人政黨」形象ê民主聯盟。烏人解放運動ê光榮,佮種族意識主導ê政治,敢攏已經過去?

 

一寡媒體ê觀察是按呢。英國廣播公司(BBC)講,南非ê政治當咧進行一場「典範ê轉移」,選民開始對議題比對種族較關心。非洲民族議會(ANC)佇庄跤所在支持度猶是真,毋過若kan-na草地ê選民,欲維持全國ê多數,誠拚*。

 

南非ê省市政府也是議會制,由多數黨組織政府。ANC佇全國猶是提著54% ê選票,毋過佇包括行政首都Pretoria所在ê Tshwane都會,佮照前總統號名ê Nelson Mandela Bay,攏輸去。佇這兩位,民主聯盟(DA)ê席次mā無過半,可能愛聯合小黨來執政。

 

ANC佇上大城 Johannesburg勉強提著上tsē票,但是議會席次無過半,單獨執政有困難。Cape Town是十年前就由民主聯盟執政矣。

 

ANC鐵票慢慢仔生鉎ê原因真tsē。總統Jacob Zuma上任七年以來言行爭議不斷,包括貪腐、和財團;而且國家經濟、不平等擴大、失業率升懸。選舉進前ê一項民調講,有57% ê民眾認為ANC已經失去道德ê方向。

 

南非ê《郵衛報》(Mail & Guardian)分析,民眾毋是無予ANC機會,伊ê傳統支持者也無大去投反對黨,in只是一年koh一年失望,規氣毋去投票。

 

分析家講,這ê選舉顯示民主聯盟已經伊佇西部ê基地行出來,向其他都會區擴張。原本較「白」ê這个黨,兩年前選出30幾歲ê烏人領袖,這擺佇全國得票27%,證明有效。另外,左派ê經濟自由戰士黨(EFF)得票8%。《郵衛報》預測這兩黨佇未來會繼續成長,毋改革ê ANC繼續衰弱,造成南非新ê政治型態。

 

*誠拚(tsiânn piànn): 很困難

 

President Jacob Zuma receives his ballot paper he waits to casts his vote at Ntolwane Primary School in Nkandla, KwaZulu Natal. 03/08/2016, Captions in file info.

特色圖片:總統朱馬(右)去投票,毋過他本身就是票房毒藥。來源:GovernmentZA,依照創用CC 2.0 姓名標示-禁止改作條款授權。

【世界台】Facebook專頁

您可以 留言回應, 或 追蹤

2 篇回應 to “【世界台】南非種族政治ê轉變”

  1. 周盈成 說:

    頂頭的音檔連結若像故障,若連無請直接連遮:
    https://soundcloud.com/sekaitai/skt160809-anc

  2. 周盈成 說:

    頂頭的音檔連結若像故障,若連無請直接連遮:
    https://soundcloud.com/sekaitai/skt160809-anc

留言