P全球【世界台】頭路予機器人搶去 將來免做食國家?

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

機器人佮人工智慧快速發展,這站佇歐美開始時行一種設想:若是未來大部份ê工課攏無需要人去做,欲按怎維持逐家準做無頭路,也有錢生活?若是國家分錢予你免做就會當過日,啥款?按呢你逐工欲啥咧?

 

薪水有起若無起,不平等愈來愈嚴重,財富向好額人集中,遮的先進國家的趨勢有各種解說,經濟評論者Ryan Avent認為罪魁是科技。濟濟ê穡頭已經自動化,抑是會當自動化,需要頭路ê勞工只好接受低kah毋成款ê薪水,和進步ná降低成本ê機器競爭,這卻是低生產力ê活動。

 

Avent認為,大部份頭路予機器佮電腦搶去ê狀況,佇一兩代以內暫時袂發生,但是愛趕緊準備,改造社會來適應未來「無頭路ê世界」。

 

由Richard Greenhill and Hugo Elias (myself) of the Shadow Robot Company - http://www.shadowrobot.com/media/pictures.shtml,創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5081565

Shadow Robot Company 出品的機器手。作者: Richard Greenhill and Hugo Elias,創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0

頭路上主要ê社會功能,是分配購買力。佇無頭路ê世界,可能需要國家來主導分配,比論發予所有ê國民一筆「基本收入」。這是大工程,而且毋是逐家攏會接受。畢竟做工課毋但趁錢ê手段,也是個人身份認同重要ê來源,佮生活ê目的。若是工課佮收入ê關係切斷去,真濟人會感覺失落。

 

猶閣有咧趁錢ê人,敢願意分予免做ê人?到啥物程度?mā是大問題。而且啥人會當提?移民、難民等等,敢會有仝款ê權利?

 

《經濟學人》6月ê一篇報導指出,全民基本收入,上費氣ê問題是成本,「任何一種全民基本收入制度,欲冇手kah真正會當消除散赤,攏會貴」。不管佇政府財政內底按怎撨摵,加稅是真避免。

 

今年6月,瑞士人用公民投票否決一項全民基本收入ê提案。反對者–包括政府,–認為這會造成重ê財政負擔,而且鼓勵人貧惰。是講這是發生佇頭路猶未大消失ê時代,若準彼工來,眾人面對真無仝ê社會,想法koh真歹講。

 

Mā有可能,彼工根本袂來,有人認為,佮過去仝款,新科技淘汰舊ê頭路,koh會創造新ê頭路。毋過《經濟學人》這篇文章懷疑這个想法,認為福利體系tsit-má都已經辜負上散ê階層矣,koh面對科技ê大變動,凡勢需要一場根底ê重設計。

 

擬人機器人TOPIO在2009年的世界機器人博覽會中打桌球。由Humanrobo - 自己的作品,創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18947366

特色圖片:擬人機器人 TOPIO 佇2009年的世界機器人博覽會拍桌球。作者:Humanrobo創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0

 

【世界台】Facebook專頁

您可以 留言回應, 或 追蹤

2 篇回應 to “【世界台】頭路予機器人搶去 將來免做食國家?”

  1. […] 全民基本收入是這幾年真熱ê議題(【世界台】mā報導過),真tsē矽谷ê領袖攏leh設想。基本重點,就是未來機器人佮人工智慧會搶足tsē頭路去,人無穡頭通做,mā是愛生活,欲án-tsuánn?可能愛由國家來分錢。當然,錢uì佗位來,是大問題。 […]

  2. […] 全民基本收入是這幾年真熱ê議題(【世界台】mā報導過),真tsē矽谷ê領袖攏leh設想。基本重點,就是未來機器人佮人工智慧會搶足tsē頭路去,人無穡頭通做,mā是愛生活,欲án-tsuánn?可能愛由國家來分錢。當然,錢uì佗位來,是大問題。 […]

留言