P全球【世界台】英國May首相ê新路線引排外爭議

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

脫歐公投之後接任英國首相ê Theresa May頂禮拜佇保守黨大會致辭,宣示一个伊稱做「新tiong-ng」ê立場。這條路線被形容是「經濟、社會正斡」,其中排外ê成份予人批判kah真厲害。

 

May佇演說內底講脫歐公投是一場「恬靜革命」,伊認為公投ê結果表示民意毋但欲改變英國佮歐盟ê關係,要求改變國內ê治理。伊再度強調伊初就任ê時講ê,國家愛追求平等,服務勞工大眾,毋是偏向好額人

 

May講,愛「拒絕社會主義左派佮自由主義右派提供ê意識型態版型」,政府愛行出來,佇經濟、社會各方面積極解決問題。伊這種介入ê思維,佮傳統ê保守黨真無仝

 

提倡社會一體ê精神,那講,低技術ê移民入來,煞予本國人失業抑是領低薪,無公平。伊koh指責都市ê智識人看袂起一般民眾ê愛國心佮對犯罪、移民問題ê憂慮。

 

《經濟學人》週刊批評講,May ê路線是全面放棄英國幾十年來ê治理方式;英國一向ê優勢是開放、有伸勼、以都市為主ê服務經濟,和高度流動佮國際化ê人工,新首相這種「保護主義」、「威權主義」、「大眾主義(populism)」ê路線, 予人為這个國家脫歐以後ê前途真煩惱。

 

偏左ê《觀察者報》禮拜佇社論講,May佮伊ê內閣驕傲,叫是家己知影啥物對所有ê人好,in當咧利用脫歐做手段,偷偷仔推動引起分裂ê右翼議程」。

 

文章講,52%贊成對48%反對ê脫歐公投結果,並毋是真一致ê共識,mā毋是授權政府會當凊彩限制企業外國員工、限制外國學生來讀大學。保守黨政府ê表態,是「英國自由、包容、開放ê傳統退走,勼入去一个小英格蘭êkoh虛幻ê世界」。

 

The British Prime Minister Theresa May has delivered a speech at the British Academy, London. She announced plans to allow new grammer Schools to open in England.

特色圖片:英國首相 Theresa May 佇英國人文社會科學院講演。作者 Tom Evans,Crown 版權所有。以 創用 CC 姓名標示─非商業性─禁止改作 2.0 條款 授權。

 

【世界台】Facebook專頁

 

您可以 留言回應, 或 追蹤

留言