P全球【世界台】好戰的Clinton總統 敢會出現?

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

Koh半個月就是美國總統大選日,若是目前領先ê Hillary Clinton當選,伊ê對外政策會是啥款?有人講伊ê紀錄顯示伊真好戰,真可能會增加美國佇海外ê軍事介入。也有人講受著新ê局面限制,伊做ê,會比講ê較撙節

 

Clinton支持美國入侵Iraq、增兵去Afghanistan、介入Libya,主張佇Syria koh-khah積極行動。《華盛頓郵報》ê一篇分析報導講,關於Syria,Clinton ê策士分做兩派,主張介入較深ê,主要是伊這陣ê競選人馬;反對ê一派包括真tsē Barack Obama總統白宮ê前官員。

 

Clinton主張對Syria總統Bashar al-Assad較大力施壓,解決Syria ê內戰,才會當真正敗Islam國;但是內部ê反對者真煩惱按呢會升懸佮露西亞ê衝突。

 

報導講,tsit-má,介入派敢若較佔優勢,毋過一寡分析家抑是內部人士講,Clinton若當選,明年正月就任以後,koh需要時間用家己ê人馬做評估、愛特別細膩較免惹代誌,加上到時ê戰況凡勢對美國支持ê叛軍已經koh-khah不利,這攏是美國ê Syria政策袂隨有大變動ê理由。

 

《外交政策》ê一篇專欄文章講,內政佮經濟才是美國現在重要ê挑戰,Donald Trump佮Bernie Sanders得–著ê支持已經說明美國人對政府開大條錢佇國外四界插手,已經誠厭siān。Clinton若是有向望第二任,伊絕對袂想欲重複美國過去已經失敗ê霸權戰略,伊會Obama ê路線,美國ê軍力佇真正要緊ê所在,避免踏入去別位ê爛塗

 

在作者Stephen Walt看來,第一要緊ê所在,就是中國周邊ê亞洲。其他像Islam國、Syria、Afghanistan,攏是排第二坎ê。佇遮的所在,Clinton當然會繼續使用外交手段,mā會提供軍事訓練佮進行遙控飛行機攻擊,但是koh-khah tsē就對伊佮對美國攏無啥物好處矣。

 

Former Secretary of State Hillary Clinton speaking with supporters at a town hall meeting at Hillside Middle School in Manchester, New Hampshire. Please attribute to Gage Skidmore if used elsewhere.

特色圖片:Hillary Clinton 今年一月佇 New Hampshire 對支持者演說。作者 Gage Skidmore,以創用 cc 姓名標示-相同方式分享 2.0 條款授權。

 

【世界台】Facebook專頁

您可以 留言回應, 或 追蹤

留言