P全球【世界台】大選了後ê美國 分裂恐驚會繼續

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

到底是Donald Trump抑是Hillary Clinton會當選美國總統,真緊就會知影。毋過有一種結果,若像已經有真普遍ê共識,就是不管佗一个,美國社會ê分裂會繼續,甚至更加分裂。

 

紐約時報佮CBS電視網幾工前發佈ê一份民調講,有57% ê受訪者認為Clinton無才調做一个共全國團結起來ê總統,64%對Trump有仝款ê看法。以仝一份民調Clinton佮Trump ê支持率分別是45%佮42%看來,這表示真大部份選民對家己欲選ê人做總統了後ê局面,mā是不止仔悲觀。

 

若是家己支持ê候選人落選咧?竟然有27% ê Trump支持者講in「可能袂接受官方結果ê合法性」;有11% ê Clinton支持者按呢講。Trump直直宣稱官方會做票,看來已經造成袂細ê影響。

 

美國政治ê兩極化,佇Barack Obama總統任內成為常態。政治學者講,到tann,兩大黨ê支持者已經真為著候選人本身ê特色,過黨派ê界線投票。

 

https://www.flickr.com/photos/nathaninsandiego/ Trump and Hillary Clinton 拍攝於 2016年10月29日 南加州 聖地牙哥 Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

美國加州 San Diego 打扮做兩大黨總統候選人 Trump 佮  Hillary Clinton 的民眾。作者:Nathan Rupert,2016年10月29日。 (CC BY-NC-ND 2.0)

自由派ê網路媒體Vox ê總編輯Ezra Klein分析,「弱ê黨,強ê黨性」是這陣美國政治危險ê弱點。伊講,尤其是共和黨,黨組織已經無法度主導總統候選人ê初選提名;一旦提名,黨ê菁英佮群眾,不管in原本偌爾無佮意這个人,mā會佇兩極對抗ê結構之下,聚來,伊到底。

 

過去,黨ê機制會當防止煽動家出頭,萬一若初選提名較激烈ê候選人,菁英佮群眾mā有可能佇大選ê時共伊放棄。但是這,Trump規路戰落來,竟然已經差當選kan-na一步。

 

Klein警告,準做Trump落選,美國人mā應該愛警覺,美國ê民主其實無遐爾健全,美國人其實有可能選出一个威權主義ê煽動家,未來猶是有可能。

 

https://www.flickr.com/photos/girardatlarge/ Donald Trump and Hillary Clinton. 上載於 2016年8月31日 Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

特色圖片:美國兩大黨總統候選人 Donald Trump 佮 Hillary Clinton. 上傳者:Rich Girard。(CC BY-SA 2.0)

 

【世界台】Facebook專頁

您可以 留言回應, 或 追蹤

3 篇回應 to “【世界台】大選了後ê美國 分裂恐驚會繼續”

 1. 阿峒伯 說:

  瘋了 沒事改成這種不存在的用字幹嘛 增加閱聽困擾

 2. 支持推廣臺語字 說:

  香港也用粵語字

  沒道理不讓母語臺語的人不用臺語字

  閣下若只喜歡講北京話或腦袋的容量只能看懂中國語的話

  請按 Alt + F4 鍵自行左轉

  沒必要在這邊罵人秀下限

  卸世卸眾

 3. 去跟閻羅王懺悔吧 說:

  去去去…去中國化 去到你腦子開洞
  閩南語也是從福建來的
  不要用啊

  你打的漢字也是中國字
  不要用啊
  神經病

  只有原住民語才有資格稱做台語

  你也不用急著把我打成統派
  反正你們的邏輯就是先打成統派=言論不公正
  獨派言論=公正
  一點肚量都沒有
  容不下別種意見
  妖言惑眾被戳穿了就惱羞

  台語就台語 台語有字嗎
  你是說這不倫不類的字體叫做台語字
  母語台語的人看得懂才有鬼
  是給會羅馬拼音的人看得吧

留言