P全球【世界台】假新聞 舞kah核戰都歹講

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

耶誕節前一工,Pakistan ê國防部長佇Twitter發文唱聲 (倒手頂面的圖),暗示會用核子彈去以色列。原來伊是去予一條假新聞騙去,掠做以色列代先威脅。世界ê情節,佇假新聞成做代表現象ê一年落尾,拄好提醒這个問題有嚴重。

 

代誌ê起頭是一个號做AWD News ê網站佇20號「報導」講,以色列ê國防部長警告,若是Pakistan派軍隊進入Syria,以色列會用核子彈Pakistan毀滅掉。這條文章koh共以色列前任國防部長Moshe Ya’alon寫做是現任ê。

 

雖然是遐爾好查證ê代誌,Pakistan ê Khawaja Muhammad Asif部長煞擋袂牢,發文唱講「以色列袂記得Pakistan 是一个核子國家」。後來以色列ê國防部佇Twitter面頂澄清,講彼條報導根本無影。

 

capture-20161229-211901

以色列ê國防部佇Twitter面頂澄清。

 

2016是假新聞滿四界ê一年,佇美國總統大選期間尤其厲害。「後真相(post-truth)」抑是「後事實(post-fact)」予一寡媒體佮機構選做今年上tshìng ê詞。意思是這个時代,大眾毋管啥物才是真ê,訊息只要符合in ê感覺佮信念,就會予in接受,佇網路頂傳來傳去,效應愈愈大。

 

這个現象予人煩惱,毋過英國評論家Timothy Garton Ash講,無理由絕望。首先是網路智識普及,會予事實ê查證愈,一个假ê消息,隨就會予人掠包

 

伊講,學校攏應該開網路識讀ê課程;公共媒體佮公益單位贊助ê調查報導會當有正面作用;媒體ê品牌信用比過去更加重要;科技公司會當追查佮掉假ê消息。

 

Facebook佇12月中宣佈欲實施新做法來對付假消息,包括若是真人檢舉一條貼文是假消息,Facebook會共伊轉予第三方ê查證單位,若是後者認定是假消息,這條貼文就會hőng*標示「有爭議」,並且較出現。

 

已經有一寡媒體推出「佗一條是假新聞?」ê測驗,佇後事實ê時代,凡勢mā會成做常態。

 

  • *hőng:「予人」的連音,被。

 

【世界台】Facebook專頁

您可以 留言回應, 或 追蹤

留言