P全球【世界台】法國新人選總統有贏面 喝歐洲團結自救

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

一位39歲ê法國政治新星,最近聲勢tshìng起來,有機會佇5月當選總統。歐盟ê支持者伊看做對抗國族主義ê希望。伊拜二用英文發表文章講,美國已經離開歐洲矣,歐洲人愛覺醒,團結靠家己。

 

Emmanuel Macron佇現在ê社會黨政府做過經濟部長,佇舊年辭職宣佈參選總統,自稱毋是左派mā毋是右派,拄開始,無啥物人認真共看待,毋過tsit-má伊ê民調已經排第三,而且若會當入去第二輪投票,贏面就上大。

 

Macron投書去《金融時報》講, 美國總統Donald Trump已經表明欲行保護主義,並且減海外ê代誌 。歐美做伙維護自由秩序、對抗共同敵人ê時代,已經過去矣,「tsit-má,咱歐洲人愛靠家己矣!」

 

伊講,歐洲國家愛koh較加強合作,毋但貿易愛開放,koh愛建立歐洲ê防衛基金,成立常設ê總部來規畫佮監督。這一切ê核心,是法國佮德國兩國堅強ê關係, 予歐洲佇世界舞台頂會用得較大聲。

 

佇總統François Hollande執政之下,社會黨目前ê支持度真低。左派佇頂禮拜日進行第一回合ê總統候選人初選,前教育部長Benoît Hamon佮前總理Manuel Valls 進入第二回合,欲佇這个禮拜日拚輸贏。毋過不管是佗一位出來,攏真佮目前民調頭兩名ê候選人捙拚in分別是極右派ê Marine Le Pen,佮保守派ê François Fillon。

 

Le Pen講若當選欲辦脫歐公投。Fillon支持自由化,毋過對露西亞較友善,予人煩惱歐洲ê團結。目前,真濟左派ê人已經有意思欲Macron,毋過Macron為著提各方選票,真細膩保持獨立。伊予人批評到tann政見不明,伊講2月底才欲詳細公佈。

 

做過投資銀行家、做過部長但是毋捌選舉過ê Macron,用不左不右、挑戰當權派ê姿勢出來,mā有一寡大眾主義(populism)ê氣味。總是,伊真緊就造成轟動,而且佇歐盟當衰䆀ê時想欲來復興這个計畫,真值得注意。

 

特色圖片:Emmanuel Macron,by OECD/ Julien Daniel. (CC BY-NC-ND 2.0)

特色圖片:Emmanuel Macron,by OECD/ Julien Daniel. (CC BY-NC-ND 2.0)

 

 

【世界台】Facebook專頁

您可以 留言回應, 或 追蹤

1 篇回應 to “【世界台】法國新人選總統有贏面 喝歐洲團結自救”

  1. 安安 說:

    提醒:第三葩頭一句的投書,錄音檔是念「投稿」

留言