P全球【世界台】泰國軍方毋放手 恢復民主攏是假

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

泰國ê軍方自三年前發動政變上台,講會恢復民主選舉,卻直直延期,這個月koh公佈「20年計畫」,規定未來ê政府著愛遵守。軍方無欲放手,底時會有民主,iáu-koh無一个影。

 

軍方擬定的憲法草案,確保in未來繼續干政的權力,草案舊年8月已經佇無言論自由的ê情勢中,公投通過。毋過老國王10月過身,新國王對一寡限制皇室權力ê條文有意見,命令修改,tsit-má猶未定案。選舉ê時間,看來上緊著等kah明年下半年。

 

若準選舉,mā無代表就民主矣。照軍方ê憲法,參議院ê議員完全指派產生,而且權力擴大;政府koh有設幾若个特別機關,由軍方控制,民選政府若是欲行家己ê路,予軍方無佮意遮的機關會當共in阻止。

 

自這世紀以來,泰國政治ê基本局面就是傳統菁英,包括皇室、軍方和官僚,佮前總理Thaksin Shinawatra tshuā頭ê新興勢力之間ê鬥爭。Thaksin ê黨派受著首都Bangkok以外ê中下階層支持,佇全國大選毋捌輸,但是伊佮in小妹ê政府前後佇2006年佮2014年攏予軍方政變偃倒

 

Thaksin流亡海外已經十年。但是kah-tann,共伊ê勢力清理掉,猶是軍政府重要ê政治目標。

 

軍政府拖延選舉。(by drburtoniCC BY-NC-ND 2.0)

 

2月至3月,政府共泰國上大、上有夠力ê佛寺封鎖23工,欲掠72歲ê住持,結局猶是予伊走去。伊被指控歪哥,但是政治學者Pavin Chachavalpongpun,實際原因可能是軍方認定這位法師佮Thaksin有關連,而且這个宗派予傳統勢力感受著威脅。

 

被軍政府註銷護照,流亡日本ê Pavin講,「泰國絕對是當咧行向威權主義,各方面攏是。」

 

《經濟學人》週刊評論講,問題出佇軍方共家己看做是泰國政治ê裁判,叫是in發動一場koh一場ê政變是咧守護這个王國,毋知這才是政治不安ê上大原因。

 

泰國軍政府總理 Prayuth Chan-ocha, 取自 Flickr: Prachatai (CC BY-NC-ND 2.0)

 

 

【世界台】臉書專頁

 

您可以 留言回應, 或 追蹤

留言