P全球【世界台】長照挑戰大 「失智稅」轉變英國選情

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

拜四英國大選,執政ê保守黨席次大倒勼因端之一是老人照護政見處理顧人怨。規劃無周至出來,予人罵才改,koh硬拗講無改。這个予人剾洗做「失智稅」ê政策,牽涉著袂少公平正義ê問題,高齡社會走閃

 

簡單講,England目前ê制度佇安養院抑是護理之家ê老人,若是伊ê財產,包括厝在內,有2萬3250英鎊以上,照護費用就愛全部自付。若是財產無到這个數字,政府會部份抑是全部負擔照護費用。換一个講法,in過身ê時,至少會當放2萬3250鎊ê遺產予囝孫。

 

若毋是蹛機構,是蹛佇厝裡接受照護,這个2萬鎊ê標準原在,毋過真大ê差別是:in ê厝就無算在內。這項差別ê理由是講:入去機構度最後ê日子,就代表伊本人無需要彼間厝矣,會用得賣厝來支付貴參參ê照護費用,這會使政府先出,人過往才賣厝還。

 

並且,預定自2020年開始,自付金額會設一个頂限,是7萬2000鎊。

 

5月18,首相Theresa May宣佈保守黨ê新政見,提出一寡改變:第一,保留財產ê下限提高至10萬鎊;第二,厝ê價值算在內,不管是蹛機構抑是蹛厝ê老人攏仝款;第三,自付金額ê頂限無去矣。

 

以第一、二點來講,袂少評論贊成有符合世代正義,因為真退休人士過去粒積大量財富,包括房地產,但是tsit-má ê少年人已經無彼種好空。予好額ê老人為家己ê照護負擔較濟,是合理ê。Mā有人抗議,講病人過身了後,本來蹛做伙共in照顧ê家屬,煞變無厝蹛。

 

上大ê問題,是自付無頂限。若án-ne,病拖久koh歹照顧ê老人,開ê錢會足驚人,典型ê症頭就是失智。所以這个政策予工黨佮媒體叫做「失智稅(dementia tax)」。有論者講是「健康彩券」,一个家庭會當留家伙,著靠運氣,看序大人致著啥物病、偌久,會差kah若天和地。這無符合國家集中調整風險的福利國家精神。

 

這个政見是首相佇小仔內底舞出來ê,一下公佈,黨內外攏批評。四工後,May就隨來一下踅輾轉,講欲設自付頂限,但是koh喙硬講原底就是án-ne,「啥物攏無改!」舞kah愈歹看。尾仔,伊mā無講頂限欲設佇toh,講選後才koh參詳。

 

選舉ê結果,保守黨無過半,著組聯合政府。而且根據報導,這个政策,不管是頭先抑落尾的版本,仝款無解決老人照護財源ê問題,看來iáu-koh真有通爭論。

 

特色圖片:英國首相梅伊。Tiocfaidh ár lá 1916 via flickr. 創用cc 2.0 姓名標示─禁止改作條款授權 (CC BY-ND 2.0) 。

 

【世界台】臉書專頁

您可以 留言回應, 或 追蹤

1 篇回應 to “【世界台】長照挑戰大 「失智稅」轉變英國選情”

  1. May lin 說:

    我足歡喜有世界台,會當予我練習台語,足好矣!歡喜有人誠實認真錄音與阮聽,歡喜有這个電視台,感恩你的付出。

留言