P全球【世界台】美中貿易戰路線 袂綴Bannon離開白宮

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

美國總統Donald Trump ê首席策士Steve Bannon頂禮拜五落台,仝一日,美國貿易代表宣佈對中國進行301貿易調查。一般認為,這顯示Bannon離開白宮,袂影響著伊主張ê佮中國貿易戰ê路線。

 

《金融時報》專欄作家Gideon Rachman,佇真濟人眼中,Bannon代表三種戰爭ê威脅:貿易戰、美國內戰,佮世界大戰。毋過tsia-ê情勢毋是伊創造出來ê,伊只是共利用。Tsia-ê條件,猶原存在。

 

Rachman講,美國ê保護主義真有可能得勢,因為中國ê產業政策確實tng-teh威脅美國ê關鍵產業。「中國製造2025」計劃,按算欲用補貼佮配額ê手段,予中國佇上要緊ê領域佔贏。中國這種重商主義ê政策,會刺激美國mā採用重商主義ê對策,啥人做總統都仝款。

 

這改ê 301調查,是針對中國涉嫌偷盜美國廠商ê智慧財產。Rachman講,這項調查會真時間,毋過可能會激化美中ê衝突。Trump ê貿易團隊,猶是由主張對中國強硬ê人所領導,包括貿易代表Robert Lighthizer,佮白宮國家貿易委員會主任Peter Navarro。

 

Bannon佇落台前幾工,敲電話予自由派ê媒體《美國展望》,講「和中國ê經濟戰就是一切,咱愛若起狂仝款,規心拚這件代誌」。

 

美國政治學者Walter Russell Mead分析,雖然Trump政府ê外交、國防、國家安全高官ê目標猶是欲維持二戰後以來美國主導ê世界秩序,毋過一方面世界情勢ê挑戰愈來愈大,二方面,美國大眾佮總統本人攏對傳統ê做法有憢疑

 

在Bannon ê觀點,傳統秩序ê機構,比論世界貿易組織(WTO),已經予中國看破跤手。中國已經學會曉利用tsia-ê制度,來打擊美國ê利益。為著佇已經無仝款ê競爭內底對付無仝款ê對手,美國愛行全新ê路線。

 

Bannon離職了後,隨轉去伊進前領導ê「Breitbart新聞」,伊會繼續用這个媒體向大眾訴求,來影響政策。Mead講,Bannon準備欲佇明年佮2020年ê國會和總統大選,予對外政策成做關鍵議題。照伊過去動員民意ê表現,伊ê影響力袂當看輕。

 

言行充滿爭議的前白宮首席策士Steve。Gage Skidmore via flickr . 創用cc 2.0 姓名標示─相同方式分享授權條款 (CC BY-SA 2.0)

 

【世界台】臉書專頁

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.