P全球【世界台】資料若石油 新時代社會經濟公平ê挑戰

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

這陣攏講資料就是新時代ê石油,像Google、Amazon、Facebook這種公司收集大量資料,就敢若早前有油田hiah-nī夠力,而且大者愈大。仝時陣,新科技恐驚會害足tsē人失業。欲án-tsuánn對付這款無公平ê趨勢?叫面冊提錢出來分予逐家啥款?

 

《金融時報》ê主編John Thornhill認為袂䆀。伊講,面冊有價值ê資產,就是使用者無意中免費提供ê資料,這是集體創造ê資源,面冊若共伊 tsia著ê利純,提一部份來貢獻社會,是拄仔好niâ

 

其實是面冊ê執行長Mark Zuckerberg家己進前講著石油佮「全民基本收入」(Universal Basic Income,UBI)ê關聯。伊7月去Alaska,這个美國遙遠北方ê產油州,30外年前就成立一个基金,年共石油盈餘ê一部份,分予每一位州民。上好ê時bat一人領2000美金。

 

Zuckerberg真呵咾這个制度,伊強調這條錢是tuì自然資源來ê,毋是靠加稅,符合保守派ê小政府理念;這種特殊ê社會安全網會當予全美國做參考。

 

全民基本收入是這幾年真熱ê議題(【世界台】mā報導過),真tsē矽谷ê領袖攏leh設想。基本重點,就是未來機器人佮人工智慧會搶足tsē頭路去,人無穡頭通做,mā是愛生活,欲án-tsuánn?可能愛由國家來分錢。當然,錢uì佗位來,是大問題。

 

Zuckerberg ê話隨受著批判,《觀察者報》專欄作家Sonia Sodha講,面冊佮其他ê科技業霸主趁錢若水,卻想空想縫減納稅;Zuckerberg講著小政府,就是欲用基本收入來取代公共服務,毋是共補充;毋支持福利國家,koh 主張公辦ê基本收入,是假好心。

 

Thornhill進一步講,既然Zuckerberg欲改善社會,就莫kan-na喙講,應該趕緊成立基金,來進行全民基本收入ê實驗,而且愛鼓勵同業比論Google mā加入。

 

面對「資料石油」ê新勢面,mā有koh較激進ê論點,講愛共tsia-ê有壟斷傾向ê大公司國有化。《經濟學人》雜誌認為較實際ê 做法,是政府ê反壟斷機關,佇審查購併ê時,毋但看公司ê規模,著真重視牽涉著ê資料財產;另外,資料愛較開放分享。

 

Facebook執行長Mark Zuckerberg。Alessio Jacona via flickr. 創用cc 2.0 姓名標示─相同方式分享授權條款 (CC BY-SA 2.0)

 

【世界台】臉書專頁

您可以 留言回應, 或 追蹤

留言