P全球【世界台】加密貨幣大起大落  各國加強管制

文 / 周盈成

以下短文以教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部的臺語常用詞辭典。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

以Bitcoin為代表ê各種加密貨幣,過去幾個月行情大起大落,tsit-má愈來愈tsē國家驚影響金融,欲來加強管制,甚至禁止交易。原本講是虛擬ê物件,進入真實世界深,mā免不了真實權力來插手。

 

舊年初,一个Bitcoin值1000箍美金左右,了後直直tshìng懸,到12月中已經欲倚2萬箍美金,隨koh雄雄落來,2月初batkah 6000,這幾工peh轉kah 8000外。

 

Bitcoin等等加密貨幣,愛透過「挖礦」來生產,彼是用性能真強ê電腦來運算解題。一切ê交易,是佇叫做「箍鍊」(blockchain)ê分享資料庫頂頭進行,彼是分散ê系統,無中央ê管理者,交易ê記錄無法度翻頭修改。支持者宣稱這比中央銀行控制ê貨幣系統koh較可靠。

 

雖然有一寡商品佮服務真正會當用密幣買,毋過實際上密幣主要已經是投機ê工具。有真tsē經濟學者佮金融業者警告講泡會破去。

 

另外,不時有交易所予「械客」入侵,共密幣偷搬去,害投資人損失傷重ê事件。最近ê一个例,是日本ê Coincheck交易所正月底予人偷提值5億外美金,叫做 NEM ê密幣。日本是政策上較接受密幣ê國家,mā佇事件後對相關業者普遍進行檢查,警告無登記ê交易所。

 

中國已經開始禁止密幣ê交易所佮頭擺發行,並且打壓挖礦這種真食電ê活動;韓國準備欲立法禁止密幣交易;美國ê證管會取締頭擺發行共個人投資者募資,國稅局mā認定賣密幣ê所得愛徵資本利得稅。

 

法國佮德國ê財政部長佮中央銀行首長頂禮拜五發聲明,呼籲3月佇Argentina開ê 20國集團高峰會愛討論密幣ê問題。這凡勢會成做國際協同對密幣採取行動ê一步。

 

特色圖片:比特幣。photo credit: Casino Lobby, https://casinolobby.dk (CC BY 2.0)

 

【世界台】臉書專頁

您可以 留言回應, 或 追蹤

留言