P全球【世界台】歕觱仔佇民主社會ê價值佮危險

文 / 周盈成

以下短文以教育部公布的台語標準用字寫成。認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔跟臺語辭典的解釋。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

這站《郵報:密戰》這齣電影tng-teh做,劇情是媒體提著歕觱仔者(whistleblower)提供ê資料,共政府掩崁ê真相出來,真刺激mā真感動人。其實搤密ê倫理無簡單,政治理論家Michael Walzer拄好發表一篇文章討論,共維護民主制度看做上要緊。

 

這篇文章刊佇最新一期外交事務期刊,Walzer講,歕pi-á者根據家己ê良心抑是責任感,共伊認為無道德抑是無合法ê官方行為,來通報頂司或者是對外公開,毋過伊這个行動是毋是符合道德,kan-na會當佇事後,由公民大眾來評判。

 

佇政治界,講白賊真四常,是毋是所有ê白賊話攏值得共掠包?Walzer認為無一定。比論講,一个政客收無清氣ê錢,koh佇競選大會講白賊,毋過伊án-ne做,是為著拍敗一个特別惡ê對手,一个威脅欲共民主政府偃予倒ê新Nazi份子。這時,前者ê競選團隊內底,有人共伊ê歹代誌煏空,你敢會支持這个歕pi-á行為?

 

Walzer講伊袂支持。因為當民主制度已經佇危險中ê這个時陣,大多數ê公民應該會例外接受這个政客,雖然伊無遵守民主規範,但是in相信伊至少會保護民主制度。

 

Walzer ê論述是美國佮美國人ê觀點。美國不時有海外ê祕密軍事行動,照講,佇國外使用武力,是愛經過民主辯論ê議題。既然án-ne,是毋是共這款行動搤出來,就是正當?Walzer認為,愛看彼个軍事行動本身目的ê正當性,比論敢是為著國家安全抑是人道所必要,mā愛考慮若是共代誌公開,是毋是會危害著美國相關任務人員ê安全。

 

若是一項政府行為明顯違法抑是完全無天良,比論屠殺平民,這時,歕pi-á一定正當。問題是政府行為ê是非定定hiah-nī清楚,這時,拍算欲歕pi-á ê人,就是teh進行一種「道德ê冒險」。伊ê資訊真有限,處境真孤立,面對真大ê無確定性。萬一伊ê決定是根據固定ê意識形態,抑是長期ê偏見,就誠害。

 

Walzer講,民主社會ê公民愛知影懷疑政府,mā愛會曉懷疑歕pi-á者。後者愛判斷ê,是伊ê搤密敢會得著公民普遍ê認同。伊無的確mā會付出受著司法處罰ê代價。有ê歕pi-á行為受著法律保護,有ê無,保密法律猶是有必要,只是法院ê判決應該綜合考慮,符合比例。

 

Walzer認為,大眾有義務經過思考、辯論,來回應歕pi-á者,毋是跤頭趺反射式ê敵意抑是支持。

 

佇結論,伊講,歕pi-á者佇民主ê政治世界內底有伊ê角色,毋過這是一个非正式ê角色,大眾愛認識伊可能ê價值,佮可能ê危險。

 

 

【世界台】臉書專頁

您可以 留言回應, 或 追蹤

留言