P全球【世界台】化武殺人未遂事件  英露關係緊張

文 / 周盈成

以下短文用教育部公布的台語標準用字寫成。認得中文、略通台語,就懂八九成。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也有臺語辭典超連結。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】!

露西亞官方涉嫌佇英國用化學武器暗殺一个反背ê前情報人員佮in查某囝,兩人性命危險。事件造成兩國關係惡化,互相驅趕外交官。佇禮拜ê選舉大贏當選第四任期ê露西亞總統 Vladimir Putin,tng-teh考驗英國ê氣魄佮西方陣營ê團結。

 

66歲ê Sergei Skripal 原底是蘇聯佮露西亞ê情報人員,1990年代予英國吸收,後來予露西亞著,坐監幾若冬,koh佇一擺情報犯交換放出來,去英國定居。

 

3月初4,佇伊ê小鎮 Salisbury,伊和33歲ê查某囝予人發現倒佇街仔ê長椅頂,已經無意識。調查發現in是中一種神經毒劑,彼是蘇聯研發ê化學武器。

 

英國首相 Theresa May 頂禮拜一佇國會講,事件kan-na有兩種可能,無就是露西亞政府針對英國ê直接行動,無就是露西亞共有災難危險ê毒劑管制無好勢,予別人提去。伊講,「咱袂當容允這種佇咱ê國土頂頭謀殺無辜平民ê無恥行為」。

 

Sergei Skripal 原底是蘇聯佮露西亞ê情報人員,1990年代予英國吸收,後來予露西亞掠著,坐監幾若冬,koh佇一擺情報犯交換放出來,徙去英國定居。

 

露西亞無照伊ê要求佇第二工內解說,May 佇拜三宣佈共23个予英國認定是特務ê露西亞外交官趕出境,是冷戰結束以來上大規模。

 

英國得著美國、法國和德國支持,四國ê領袖隔轉工發佈聯合聲明,講這个放毒行為是對英國主權ê攻擊,任何國家án-ne做是違反化學武器公約和國際法。

 

美國並且佇仝一日宣佈新一波對露西亞ê制裁,是針對後者佇2016年美國總統大選期間利用網路進行ê干擾。雖然這項作業已經進行真久,拄好佇這工宣佈, mā表現出共英國ê意思。

 

露西亞前科,Putin 總統ê反對者佇英國予人暗殺抑是死因可疑ê案件,已經有十幾件。這遍英國ê媒體言論大部份贊成對露西亞踏硬。《金融時報》副總編輯 Philip Stephens 寫講,早就愛共露西亞駐英國大使館內底ê特務總出去,英國袂當軟汫,有實在koh會延續ê威嚇手段,才袂予露西亞食夠夠。

 

倫敦露西亞大使館。

 

毋過在野ê工黨ê領袖 Jeremy Corbyn 主張避免和露西亞衝突,警告變做「新冷戰」,認為愛有證據才共露西亞指控。伊較保守ê態度引起真tsē黨內ê國會議員反彈。

 

民調mā顯示民意徛佇May這,56% ê受訪者支持伊趕露西亞外交官ê決定。問著佗一位是處理這件代誌上好ê領導者,39% 講是 May,kan-na 16%佮意Corbyn。

 

民調顯示民意徛佇May這爿,56% ê受訪者支持伊趕露西亞外交官ê決定。

【世界台】臉書專頁

您可以 留言回應, 或 追蹤

留言